Trygge fødsler i Region Hovedstaden

Befolkningen i Region Hovedstaden vokser, og vi vil i 2030 være 120.000 flere borgere end i dag. Det betyder, at der de kommende år fødes endnu flere børn i Region Hovedstaden, og det udfordrer regionens føde- og børneafdelinger. Derfor vil Socialdemokratiet i Hovedstaden i næste års budget foreslå en 3-årig investeringsplan, som skal være med til at sikre trygge fødsler. Samtidig er vi i også i gang med at forberede en ny fødeafdeling på Bispebjerg Hospital med plads til 4.000 fødsler om året som led i at få flere fødesteder med færre fødsler. Skal vi skabe de forbedringer vi ønsker på føde- og børneområdet, kræver det en langsigtet plan, der rækker ud over et enkelt budgetår.

Socialdemokratiet i Region Hovedstaden har visionen om, at vores patienter skal være de mest tilfredse i landet. Og når vi spørger de fødende, viser deres svar, at de generelt er godt tilfredse og på niveau med resten af landet.* Alligevel må vi være ærlige og sige, at ikke alle får den fødselsoplevelse, som de havde håbet på, og som de med rette kunne forvente i Region Hovedstaden. Det skal vi forbedre.

Et bredt flertal i Regionsrådet har vedtaget at tilføre fødeområdet 18 millioner kroner i 2021 til mere personale og bedre normeringer på fødeafdelingerne som indsats for at forbedre arbejdsmiljøet for jordemødre. Vi har også afsat 6 millioner kroner til at uddanne flere føtalmedicinere (læger) og flere sonografer (jordemødre/sygeplejersker) for bedre at kunne imødekomme behovet for scanninger ved særlige behov hos mor og barn. Beløbet stiger i 2022 til samlet 30 millioner kroner.

Vi har i foråret 2021 nedsat et opgaveudvalg, hvor nybagte forældre har givet input til, hvordan vi kan forbedre vores tilbud til fødende. Opgaveudvalget har afleveret en række anbefalinger til Regionsrådet omkring det gode fødselsforløb. Naturligvis har vi også lyttet til medarbejdere med henblik på at skabe gode rammer for et godt arbejdsmiljø.

Socialdemokratiet i Region Hovedstaden ønsker med budget 2022 at tilføre området yderligere 25 millioner kroner, og vi vil prioritere en række tiltag over de kommende tre år. Tiltagene er:

  • Styrket fødselsforberedelse for førstegangsfødende og partneren
    Vi ønsker undervisning i mindre hold med praktiske øvelser. Bedre information og vejledning til de gravide og deres partnere, så forventningsafstemningen bliver bedre. Vi ønsker også bedre tilgængelighed til information f.eks. video, så man aktivt kan søge relevant og kvalificeret information. 
  • Styrke fertilitetsområdet og styrke børneområdet bl.a. for de for tidligt fødte

Omkring 10 procent af nyfødte børn kommer til verden med hjælp fra fertilitetsbehandling, og vi oplever et øget behov for at komme til fertilitetsbehandling, og derfor vil vi styrke vores behandlingstilbud. Ligeledes ved vi, at de mange flere børn i regionen også udfordrer vores børneafdelinger, og derfor vil også styrke børneområdet f.eks. inden for neonatalområdet (for tidligt fødte).  

  • Mere tid til den enkelte fødende – og inddragelse af partner
    Der er travlt på fødeafdelingerne, og derfor vil vi arbejde videre med at styrke normeringerne, og se på hvordan mere støttepersonale f.eks. sosu-assistenter kan afhjælpe travlheden. Vi vil også være bedre til at tage imod nye jordemødre ved hjælp af bedre introforløb. Bedre normeringer vil give bedre arbejdsmiljø, men også mere tid og overskud sammen med de fødende både under fødsel, men også til at sikre at amning kommer godt i gang.
  • Gøre det frivilligt for førstegangsfødende på Rigshospitalet om man vil føde ambulant
    Vi ønsker at gøre det frivilligt for raske førstegangsfødende på Rigshospitalet om man ønsker at føde ambulant, eller om man er mere tryg ved et barselsophold på op til to overnatninger. Vi vil have analyseret og klarlagt hvilke muligheder, der findes på Rigshospitalets matrikel for at skabe de nødvendige fysiske rammer samt, hvad det vil koste med hensyn til indretning og bemanding.

Socialdemokratiet i Region Hovedstaden vil diskutere den endelige udformning af investeringsplanen og fordeling af ressourcer med de øvrige partier, der vil tage ansvar for regionens budget 2022. Trygge fødsler og gode forhold for børnene på vores hospitaler er en del af vores ambition om at være børnenes region.  

*Hvert år gennemføres en landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser (LUP): https://www.regionh.dk/patientinddragelse/LUP/aktuel-undersoegelse/Documents/Onepager_LUP%20F%C3%B8dende_2020.pdf

204225332 1076285932905443 4533392262657362611 N