Psykiatri-direktør og formand: Alle ansatte skal kunne gå på arbejde hver dag og føle sig trygge

Vi er overbeviste om, at en ambitiøs handleplan vil gøre en reel forskel for de ansatte i psykiatrien.

 

Det rystede os alle sammen, da en læge i juli sidste år blev dræbt og to andre kolleger sårede, mens de var på arbejde.

Det må ikke ske. Alle ansatte i Region Hovedstadens Psykiatri skal kunne gå på arbejde hver dag og føle sig trygge.

Derfor har vi efter den tragiske hændelse lavet et stort arbejde for at styrke sikkerheden og trygheden for både vores medarbejdere og patienter. Det har nu resulteret i en ambitiøs handleplan, som vi er overbeviste om, vil gøre en reel forskel.

Det er vigtigt at understrege, at langt de fleste patienter med psykisk sygdom ikke er farlige – og aldrig bliver det. Det, der skete i juli, må ikke blive brugt til at skabe skræmmebilleder, der skaber afstand til de mennesker, som har brug for hjælp i psykiatrien.

Men når vi behandler de mest syge borgere, kan der opstå situationer, hvor vi skal være helt sikre på, at sikkerheden er i orden. Derfor har vi også lyttet til alle vores ledere og medarbejderes forslag til, hvad de gerne vil have optimeret. For deres sikkerhed er af allerstørste betydning, og den tager vi alvorligt.

 

Alle kunne byde ind

Det er en omfattende handleplan, der nu er færdig. Alle medarbejdere har haft mulighed for at give input samt dele deres erfaringer og forslag til forbedringer, så de bliver så relevante som muligt for deres hverdag på hospitalet.

Vi sætter stor pris på de mange input, som er udtryk for en stærk vilje til at samarbejde og et fælles engagement i at skabe tryghed i Region Hovedstadens Psykiatri.

Og så skal man ikke tro, at man bare kan sætte flueben, og så er det gjort.

Sikkerhed og tryghed er ikke statiske begreber, men en kontinuerlig proces, der kræver tilbagevendende opmærksomhed og handling.

Derfor indeholder handleplanen 23 anbefalinger, som ikke blot er en liste over punkter, der skal afkrydses; de repræsenterer et løfte om forandring, en forpligtelse til at gøre psykiatrien til et sikkert og trygt sted for både personale og patienter. Det lover vi, at vi både politisk og ledelsesmæssigt holder fast i.

Nogle af de foreslåede tiltag er allerede i gang. Vi er f.eks. ved at gennemgå de fysiske rammer på vores mange matrikler og se på, om de er indrettet, så man som medarbejder har gode nok muligheder for at trække sig ud af en truende situation.

Andre større bygningsmæssige tiltag kræver yderligere økonomiske ressourcer og politisk prioritering.

Derudover er der også et behov for at gennemgå eksisterende alarmer for at se, hvor de skal forbedres, så vi sikrer gode og mere ens løsninger på hele hospitalet.

 

Løbende træning i konflikthåndtering

En af de væsentligste anbefalinger er etableringen af en ny og tværgående sikkerhedsorganisation i Region Hovedstadens Psykiatri.

Denne organisation vil spille en central rolle i at koordinere og implementere sikkerhedsforanstaltninger på tværs af hospitalet

Vi er også nødt til kontinuerligt at sørge for, at alle medarbejdere har adgang til relevante kurser i konflikthåndtering, og vi vil monitorere, at de bliver gennemført.

Det er i den forbindelse vigtigt at forstå, at Region Hovedstadens Psykiatri er et stort og komplekst hospital med forskellige afsnit fordelt på mange matrikler i hele regionen, der kræver forskellige tilgange til sikkerhed.

Men handlingen stopper ikke ved implementeringen af disse tiltag. Vi har både politisk og i hospitalets ledelse et ansvar for løbende at følge op og sikre, at de gode intentioner i handleplanen også kommer ud og gør en forskel i hverdagen.

 

Høj bemanding giver tryghed

Trygge medarbejdere giver trygge patientforløb. Så vores medarbejderne må ikke føle sig overbelastede og uden den nødvendige støtte, hvis vi skal fastholde dem og sikre, at de kan yde den bedst mulige behandling for patienterne.

Derfor er det vigtigt, at vi prioriterer, at vores medarbejdere har de nødvendige ressourcer til at udføre deres arbejde på en sikker og effektiv måde.

Udover flere medarbejdere kan det også være tilbud om ekstra træning og uddannelse eller investeringer i teknologi og infrastruktur, der kan forbedre sikkerheden på arbejdspladsen.

Der er også forslag om at tilknytte en tryghedsvagt på udvalgte afsnit med det formål at hjælpe, svare på spørgsmål og bidrage til en tryg atmosfære. Det vil vi gerne pilotteste ved at ansætte en tryghedsvagt på et udvalgt afsnit.

 

Ambulant behandling kræver mere

I dag behandles langt de fleste patienter i psykiatrien ambulant. Det stiller krav til vores medarbejdere, tolerancen i samfundet og samarbejdet med politiet.

For selvom langt de fleste passer deres behandling og ikke udgør en risiko for hverken sig selv eller andre, så vil der opstå situationer, hvor en patient ikke får taget sin medicin, udebliver fra en samtale eller oplever ting i deres liv, som forværrer deres sygdom.

Hvis en tvangsindlæggelse bliver nødvendig for at passe på patienten, spiller vores samarbejde med politiet en vigtig rolle. Vi oplever samarbejdet som godt, men har som et led i arbejdet med handleplanen været i tæt dialog med politiet for at se på, hvordan vi kan forbedre samarbejdet.

En anden vigtig samarbejdspartner er de socialpsykiatriske botilbud i kommunerne, hvor vi allerede samarbejder om behandlingen. Her ønsker vi at se nærmere på, hvordan vi kan undgå farlige situationer og højne sikkerheden for både medarbejdere og borgere.

Det er vigtigt for os – og ikke mindst patienterne – at pointere, at nøglen til højere sikkerhed ikke er lange tvangsindlæggelser på lukkede afsnit.

Erfaringerne i psykiatrien viser, at mennesker, der har været indlagt i lang tid, mister mange af de evner, der er nødvendige i et almindeligt hverdagsliv. Og at kunne opretholde et hverdagsliv er vigtigt for både patienternes selvværd og behandling.

I sidste ende handler det om at skabe en arbejdsplads, hvor både medarbejdere og patienter føler sig trygge og respekterede.

Lars Og Direktør